Algemene voorwaarden

1. Sluiten van een contract

1.1 De presentatie van onze producten in de webshop van HALLHUBER is slechts een vrijblijvende uitnodiging voor u om bij ons goederen te bestellen.

1.2 Met het versturen van de bestelling doet u een bindende offerte voor het sluiten van een koopcontract.

1.3 De offerte wordt door ons aanvaard doordat wij de goederen leveren. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling is nog geen aanvaarding van de offerte, maar documenteert alleen dat de bestelling bij ons is aangekomen. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onmiddellijk mee.

1.4 Als wij tijdens het verwerken van uw bestelling vaststellen dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd. Een contract over de niet-beschikbare goederen komt niet tot stand.

1.5 Wij verkopen onze goederen uitsluitend aan eindconsumenten met een leeftijd van 18 jaar en ouder en alleen in hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn.

2. Gratis retourzending

2.1 Wij geven u, onafhankelijk van het wettelijke herroepingsrecht dat op u van toepassing is, vrijwillig de gelegenheid om de artikelen die u bij ons heeft besteld, te retourneren. Daarna kunt u alle artikelen die u in de webshop van HALLHUBER heeft gekocht, binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen naar ons terugsturen, mits de artikelen compleet zijn en niet zijn gebruikt en/of beschadigd. U draagt de kosten voor de retourzending. Het is alleen toegestaan de artikelen te bekijken om te bepalen of ze bevallen zoals u dat ook in een winkel zou doen. Bij producten die zijn voorzien van een speciale hygiënesticker of een hygiënesluiting, geldt dit alleen als de sticker niet is verwijderd of de sluiting ongeopend is.

2.2 Bovendien is het onder cijfer 3 beschreven herroepingsrecht op u van toepassing.

3. Herroeping

3.1 Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen daadwerkelijk in bezit heeft gekregen.

U kunt uw herroeping uitoefenen door ons (Hallhuber GmbH, Taunusstraße 49, 80807 München, Taunusstrasse 49, 80807 München,Duitsland, fax: +49 89 / 359 04 66, email: service-nl@hallhuber.be) of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post, fax or e-mail). You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory.

Om de herroepingstermijn na te komen, volstaat de mededeling betreffende de uitoefening van het recht van herroeping voor afloop van de herroepingstermijn.

3.2 Gevolgen van herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen of nadat wij de goederen hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel waarvan u bij de oorspronkelijke transactie gebruik heeft gemaakt, tenzij met u nadrukkelijk iets anders overeen is gekomen; in geen enkel geval brengt deze terugbetaling voor u kosten met zich mee. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan

HALLHUBER GmbH
p/a SENATOR INTERNATIONAL Logistics GmbH
Ammerthalstraße 42
85551 Heimstetten
Duitsland

te retourneren of overhandigen. De termijn van herroeping wordt nagekomen indien u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. U draagt de kosten voor het terugsturen van de goederen.

U bent alleen verantwoordelijk voor een waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering het gevolg is van het hanteren van de goederen, verdergaand dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

3.3 Herroepingsformulier

(Als u deze overeenkomst wilt herroepen, dient u dit formulier in te vullen en aan ons te retourneren.)

Aan
HALLHUBER GmbH
Taunusstrasse 49
80807 München
Duitsland
Fax: +49 89 / 359 04 66
E-Mail: service-nl@hallhuber.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de aankoop van devolgende goederen (*) herroep/herroepen (*)

 

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam/Namen consument

Adres consument(en)

Handtekening consument(en) (alleen bij schriftelijke mededeling)

Datum

 

___________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

4. Levering/verzendkosten

De bestelling wordt binnen 2-4 werkdagen na de besteldatum verzonden, mits uw gegevens correct zijn (kredietwaardigheid en identiteit worden gecontroleerd).

5. Prijzen en betaalmethoden

5.1 De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Bij alle prijzen is btw inbegrepen.

5.2 De betaling van de goederen wordt verricht overeenkomstig de betaalmethoden die in de bestelprocedure zijn aangeboden en overeenkomstig de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens (kredietwaardigheid en identiteit worden gecontroleerd) behouden wij ons het recht voor bepaalde betaalmethoden uit te sluiten.

5.3 Indien u met de betaling in verzuim bent geraakt, behouden wij ons het recht voor om aanmaningskosten in rekening te brengen. In geval van een betalingsachterstand verplicht u zich tot vergoeding van alle kosten, onkosten en uitgaven in contanten die bij ons ontstaan bij het doen gelden van onze aanspraken. Hiertoe behoren behoudens de verplichting tot schadevergoeding volgens het procesrecht ook alle eventuele buitengerechtelijke kosten van een incassobureau of een advocaat.

6. Eigendomsvoorbehoud

Tot het factuurbedrag volledig is voldaan, blijven de goederen ons eigendom.

7. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

8. Auteursrecht en handelsmerk

De complete inhoud van de website inclusief teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is ons eigendom of eigendom van onze verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze inhouden zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Ze mogen uitsluitend met onze uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt.

Alle op de website gebruikte handelsmerken zijn, tenzij anders is vermeld, onze handelsmerken. Deze mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt.

9. Toepasselijk recht

Op de contractuellatie met u is het recht van de Republiek Duitsland van toepassing. Met uitzondering van het VN-handelsrecht.

10. Informatie met betrekking tot onlinebeslechting van geschillen

Conform verordening nr. 524/2013 van 18-06-2013 stelt de Europese commissie een internetplatform ter beschikking voor de online buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en bedrijven ('OS-platform'). Het OS-platform vormt een centraal toegangspunt voor consumenten en bedrijven die geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties, buitengerechtelijk willen beslechten. Het OS-platform is bereikbaar via de volgende link http://ec.europa.eu/consumers/odr/. U kunt altijd contact met ons opnemen via service@hallhuber.de voor de buitengerechtelijke beslechting van een geschil.

11. Colofon/exploitant van de webshop

HALLHUBER GmbH
Taunusstraße 49
80807 München
Duitsland
Kantongerecht München
HRB 55371
Btw-nummer: DE 129367311

Directie
Norbert Steinke
Richard Lohner

Telefon: +49 89 / 356 24 10
Fax: +49 89 / 359 04 66

 

Algemene Voorwaarden